Organisationsutveckling

Så skapar du en organisation av en samling människor

En organisation uppstår först när människorna i den på djupet förstår verksamheten. Är företag utan organisation eller har en svag sådan, kan den liknas vid en folksamling; Ett antal människor som tillbringar tiden tillsammans men där de personliga behoven styr hur man uppfattar och agerar i sin funktion. Man är blind för det sammanhang som man arbetar i och har istället den egna tankekorridoren som referens.

 

Helhet, samarbete och förändring

”Hur hittar vi lösningen på vårt problem eller vår situation” är en frågeställning som kan besvaras utifrån olika sätt att tänka kring det man ser. Antingen kan vi välja ett mer vanligt, logiskt och rationellt sätt att tänka, ”vi sätter in åtgärder där problemet finns” vilket snabbt fostrar en syndabockskultur. Eller så kan vi tänka samband och mönster – systemiskt tänk. I det senare sättet att tänka ser man problemet eller situationen som ett symtom och inte som en orsakshärd. Det är ett synsätt som sätter fokus på struktur, roller, ramar, relationer, beteende, dialog, lärande och feedback. Utgångspunkten här är att individen påverkas av sitt sammanhang liksom individens egen förmåga och möjlighet att påverka sitt sammanhang skapar sammanhanget.

 

Utveckla verksamheten

En stark organisation har alltid en stark värderingskultur där människors individuella värderingar är samstämmiga med företagets valda kärnvärden: Detta är vår företagspersonlighet! Så här känns vi igen!

I en organisation ser människorna samband och mönster mer än delar och fragment i sitt arbete. En organisation har tydliga mål, vision, roller och förväntningar för hur man ska agera och lära och det finns en kunskap om hur man som individ och grupp ska samspela, kommunicera och utbyta information.

 

Så här går det till

Vi bidrar konsultativt för att utveckla din verksamhet till en effektiv och väl fungerande organisation. Vi erbjuder också träning i systemiskt tänkande och ger dig de verktyg som du behöver för att kunna leda och arbeta med förändring och utveckling i din organisation.