Ledningsgruppsutveckling

Olika sorts grupper har självklart olika behov och våra insatser varierar utifrån behovet. Att arbeta med ledningsgruppsutveckling är inte heller det en enda slags insats. Den nyetablerade ledningsgruppen kan behöva stöd med att systematiskt lägga en gemensam plattform. En grupp vill lära känna varandra bättre, personligt och professionellt. En annan har bestämt sig för att trimma ihop sig till en väloljad ledningsgrupp.  Kanske vill man skapa samstämmighet inför det strategiska arbetet. Det finns också grupper som vill förbättra sin kommunikation eller utveckla chefs- och ledarroller.

Vi genomför processorienterade seminarier för att utveckla grupper till samspelande och samarbetande team. Det innebär att vi arbetar utifrån tre perspektiv, individen – relationerna och gruppens organisation, i syfte att förstå hur dessa perspektiv förhåller sig till och inverkar på varandra i ett helhet. Ett nödvändigt och viktigt processarbete för att gruppen strukturellt och funktionellt ska kunna agera produktivt och effektivt.

Så går det till

GDQ, en enkel och effektiv metod

I vårt arbete med grupputveckling använder vi ofta analysinstrumentet Group Development Questionaire (GDQ). GDQ är en enkel och effektiv metod för att beskriva och mäta gruppers behov av utveckling i syfte att nå ökad effektivitet som arbetsgrupp.

Metoden bygger på ett statistiskt tillförlitligt instrument som mäter hur grupper fungerar, utvecklat av forskaren Susan Wheelan vid Temple University, Philadelphia, USA.

GDQ ger oss en bild av gruppens effektivitet och produktivitet jämfört med ett stort antal andra grupper och visar vilka frågor gruppen behöver arbeta med för att utvecklas. Resultaten handlar om gruppen som helhet och bedömer inte individer. Fokus är på gruppens gemensamma ansvar för sin utveckling, på medarbetarskapet såväl som på ledarskapet.

Med GDQ – analysen som bas lägger vi tillsammans en plan för det utvecklingsarbete som behövs och för vilka aktiviteter som är lämpligast i en ledningsgrupp eller i en arbetsgrupp.

Vid kartläggning och analys av en grupps utvecklingsbehov använder vi oss också av informationsinhämtning på andra sätt. Det kan vara t.ex. individuella intervjuer/samtal, gruppmöten och SWOT – analys.