Coaching

Coaching som ett redskap för förändring

Att coacha innebär att föra samtal i en pedagogisk process. Coaching är ett pedagogiskt och personligt samspel mellan en eller flera personer. Till grund för coaching som metod ligger flera av pedagogikens tankar kring hur man främjar och förstärker individers förmåga att styra den egna utvecklingen och lärandet.

Människor som coachas känner sig mindre som offer för omständigheterna. Känslan av kontroll, ansvar och inflytande över den egna situationen ökar. Därför är också coaching en effektfull strategi och metod att användas för att handskas med stress på ett positivt sätt. Med coachningens hjälp ser du nya möjligheter och stärker upp din förmåga att agera mot uppsatta mål.

Coaching handlar om ledarskap, både på individnivå och på chefsnivå. På individnivå ska man kunna leda sig själv i relation till sin befattning . Att kunna utöva ett personligt ledarskap över sig själv innebär att vara medveten om de val som man gör eller inte gör och vilka konsekvenser det får. När det gäller coaching på chefsnivå så kommer ytterligare en dimension in – att få andra att leda sig själv.

Coach to Coach

Vill du bli säkrare i att hantera din funktion som ledare, chef och coach så är det här en form av coaching som passar dig. Det är kanske inte ny kunskap i första hand som du behöver utan stöd för att ändra invanda beteenden. Oftast har du en stor kunskap om hur man ”borde eller ska göra” men gamla beteende och vanor hindra dig från att agera på ett nytt sätt. Som coach hjälper jag dig att göra en utvecklings plan för de specifika färdigheter som du vill förändra.

Personlig coaching

Vi arbetar med din personliga förmåga att leda dig själv. Oftast har du en erfarenhet av att dina tidigare personliga strategier som du medvetet eller omedvetet valt, inte har varit bra för dig och att du nu istället vill finna andra sätt att vara och agera med. Tillsammans prövar och utforskar vi tankar, känslor och handlingar som du har om dig själv. Vi arbetar med din självuppfattning, ditt självförtroende och din självkänsla i förhållandet till både dig själv som person och i förhållandet till den roll/funktion som du har i ditt arbetssammanhang.

 Prestations coaching

Den här typen av coaching avser att hjälpa dig att förverkliga konkreta mål. Är du chef och ledare kan det innebära att du har krav på dig att visa resultat inom utsatt tid. Det kan vara att du ska agera för att minska sjukfrånvaron, öka omsättningen, reducera kostnader, finna nya kunder eller öka teamets arbetsglädje och prestation. Under coachingen planerar vi tillsammans strategi och handling som gör att du kan hantera ”gapet” mellan nu och det önskade läget.

Utvecklings coaching

En coaching som syftar till utveckling och förändring i ett mer omfattande sammanhang. På ett individuellt plan kan det röra sig om att förändra livs och/eller yrkessituationen. Det kan vara karriär coaching för att finna nya intressanta utmaningar professionellt eller hälsocoaching för att du ska hantera stress, höga påfrestningar och få bättre balans i livet.

Utvecklingscoaching ur ett verksamhetsperspektiv kan t.ex. innebära att coacha en ledningsgrupp och/eller chefer under en organisationsförändring eller ett strategiskt utvecklingsarbete.

Om coaching

Behovet av individuell coaching beskrivs ofta på något av dessa sätt, men med nya insikter om sig själv, sin roll och sitt arbetssammanhang så kan behovet ändras och därmed också målet med coachingen förskjutas. Det är därför viktigt att du och din coach alltid har tydligt formulerat syfte med det gemensamma arbetet och att ert samarbete kontinuerligt följs upp och evalueras.

Värderingar och förhållningssätt

  • All coaching handlar om vilja till förändring och utveckling och är en utvecklingsprocess som fokuserar på nutid och framtid och som inte arbetar med det förflutna.
  • Den coachade ska under processen uppnå självinsikt och medvetenhet om sig själv och sin omvärld och förena dessa insikter med aktivt agerande för att nå mål och önskat resultat.
  • Fokus är på personen som coachas och dennes förmåga att själv vara ansvarig för sin utveckling och sitt handlande.
  • Coachen ansvarar för att processen och att klienten får struktur, support och feedback under coachingen.
  • Coachen ansvarar för att anpassa metodiken till klientens behov.
  • Coachprocessen är en professionell ömsesidig respektfull relation mellan klient och coach.
  • Coachen agerar med full konfidentialitet rörande all information som klienten tillhandahåller